ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝΣΤΗΛΗ ΑΓΡΟΤΗ

Σε ΦΕΚ οι πρώτες εφαρμοστικές ΚΑΠ για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική και συμπληρωματική Νέων

Πρόκειται για τα ίδια κείμενα που παρουσίασε το περασμένο Σάββατο 6 Μαΐου η Agrenda και το Agronews.
Συγκεκριμένα απόφαση µε τίτλο: «Καθορισµός λεπτοµερειών για την εφαρµογή της βασικής εισοδηµατικής στήριξης, της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης και της συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» ξεκαθαρίζει ότι:

  •  Πρώτον, θα πραγµατοποιηθεί η δηµιουργία τριών (3) περιφερειακών αποθεµάτων για τη χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης στους δικαιούχους.
  •  ∆εύτερον, η αξία των δικαιωµάτων από το Απόθεµα δεν θα υπόκειται σε σύγκλιση, αλλά σε ετήσιες σταδιακές προσαρµογές, λαµβάνοντας υπόψη τις προσαρµογές του εθνικού ανώτατου ορίου για τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση.
  • Τρίτον, κατά τη µεταβίβαση µε πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς επιλέξιµη γη, παρακρατείται το 25% του αριθµού των δικαιωµάτων ενίσχυσης.
  • Τέταρτον, θα υπάρξει «ρήτρα καταστρατήγισης» για τη λήψη της αναδιανεµητικής ώστε να µην «σπάνε» τεχνητά οι εκµεταλλεύσεις.
  • Πέμπτον, δεν θα υπάρξει καμία νέα μοιρασιά από πλευράς δικαιωμάτων πέρα από το Εθνικό Απόθεμα.